Óvodánk rövid bemutatása

Óvodánk összevont igazgatású intézményként működik: Nagy Lajos király úti épületünk hat, Szugló utcai épületünk négy gyermekcsoporttal. A gyermekek nevelése vegyes és azonos életkorú csoportokban folyik. A színvonalas nevelőmunkához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak: van gyermekkönyvtárunk, jól felszerelt tornaszobánk és fejlesztőszobánk. Csoportszobáink sajátos hangulata, berendezése otthonos környezetet biztosít a gyermekek számára. Berendezéseink nagy része természetes anyagból készült. Udvarainkon változatos formában, és elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre a rögzített és mobilizálható tárgyak, melyek az egészséges mozgás és játék élményét jelentik óvodásainknak.

Nevelőmunkánk alapjának tekintjük a családokkal való szoros együttműködést. A szülők aktív részesei életünknek, segítőkészen támogatják nevelőmunkánkat. A gyermekek fejlődését a családi nevelésre építve, azt kiegészítve, a szülőkkel együttműködve tudatosan segítjük.

Arra törekszünk, hogy a családdal együtt megteremtsük óvodásaink számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám gyermekkort. Ehhez biztosítjuk:

  • a szeretetteljes, derűs, a jó családi mintát követő, elfogadó, fészek-meleg óvodai légkört,
  • a gyermekek életkorának és fejletségének megfelelő játékokat, fejlesztő eszközöket, tevékenységeket.

A nevelőmunka a nevelőtestületünk által írt saját nevelési program szerint folyik. A gyermekek természetes kíváncsiságát kihasználva élmények biztosításával, a mással nem helyettesíthető egész napos szabad játék kereti között szervezzük meg azokat a tevékenységeket, amelyek során fejlődik a gyermek mozgása, nyelvi és esztétikai kifejezőképessége, gondolkodása, tanulási kedve és képessége, társaival való kapcsolata, magatartása. Óvodánkban régóta kitűntetett szerepe van az anyanyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelésnek. A mindennapos mesélés, verselés, bábozás segíti a gyermekek érzelmi biztonságának kialakulását, növeli önbizalmukat, gazdagítja társas kapcsolataikat, erősíti a helyes viselkedést, az erőszakmentesség erkölcsi értékeit. Ezt teszi teljessé saját programmal működő gyermekkönyvtárunk, ahol az olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat igényének és viselkedéskultúrájának megalapozásán túl színvonalas programokat is szervezünk.

Intézményünk, Zuglóban egyedüliként, Akkreditált Kiváló Tehetségpont. A tehetséggondozás tudatos folyamatát a „Hogyan? Okosan! Tehetségvonat” című európai uniós pályázatunk segítette elő és honosította meg a mindennapi pedagógiai munkánkban. A Projekt beindulásától kezdve óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyerekek fejlesztése három síkon történik:

  • óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva,
  • kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokon, tehetségazonosított nagycsoportos gyermekek részére,
  • valamint ősszel és tavasszal szervezett csoportközi foglalkozásokon, melyen minden kisgyermek részt vehet érdeklődése szerint, szabadon megválasztva a helyszínt és a tevékenységet.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni:

            - akik nyitottak a világra,

            - jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek,

            - mások iránt figyelmesek, elfogadóak, segítőkészek,

            - kreatívak, tehetségesek,

Alkalmassá válnak a sikeres iskolakezdésre.

Ezek eléréséhez garanciát jelent nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, elhivatottsága, gyermekszeretete. A gyermekek egyéni fejlesztését logopédus, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus és gyógytestnevelő is segíti.

Óvodai életünket igényes közös programokkal gazdagítjuk. Óvodásaink rendszeresen színházba járnak, valamint életkoruknak megfelelő rendszerességgel vesznek részt olyan programokon, amelyek során maradandó élményben, tapasztalatszerzésben részesülnek.

A szülők számára folyamatos betekintési lehetőséget nyújtunk az óvodai csoportok életébe a havonta és egyéni igények szerint szervezett fogadó órákkal, a szülői értekezletekkel, a csoportos játszódélutánokkal, a csoportos családi kirándulásokkal, az óvoda újságjával Kicsik hangja címmel, és az óvoda honlapján megjelenő hírekkel, fényképekkel.

Intézményi innovációként elindítottuk nagycsoportos óvodások számára az „Eszmélő-észmérő” matematikai-logikai versenyt, melynek kerületi versenyét nevelőtestületünk szervezi és rendezi a Nagy Lajos király úti épületünkben.